Algemene leveringsvoorwaarden GC Tech Productions B.V.

Artikel 1 Toepassingsgebied
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan GC Tech Productions en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij GC Tech Productions partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door GC Tech Productions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard .

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor GC Tech Productions eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van GC Tech Productions.
2. De verplichtingen GC Tech Productions gaan nooit verder dan door GC Tech Productions schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
1. Alle schriftelijke aanbiedingen van GC Tech Productions zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is GC Tech Productions gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
2. Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij GC Tech Productions mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en GC Tech Productions de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben, hierna te noemen: “de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door client
1. Client zal GC Tech Productions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GC Tech Productions verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat client zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door client verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is GC Tech Productions bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
1. GC Tech Productions neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
2. GC Tech Productions zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van client, mits dit naar oordeel van GC Tech Productions bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GC Tech Productions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door GC Tech Productions in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
2. Deze extra werkzaamheden zullen door client worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van GC Tech Productions.
3. Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
4. Indien naar het oordeel van GC Tech Productions een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens client te voldoen, is GC Tech Productions bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
2. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling
1. Betaling door client dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door GC Tech Productions aan te wijzen bankrekening.
2. Client dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
3. Indien client de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim GC Tech Productions is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
4. Heeft client bezwaar tegen een factuur van GC Tech Productions dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen
Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de client niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij GC Tech Productions schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en GC Tech Productions ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van GC Tech Productions opgeschort. In dat geval is GC Tech Productions verplicht te leveren zodra dit
redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan GC Tech Productions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van GC Tech Productions kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien GC Tech Productions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is GC Tech Productions gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van GC Tech Productions beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
2. De totale aansprakelijk van GC Tech Productions wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
4. De aansprakelijkheid van GC Tech Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien client GC Tech Productions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en GC Tech Productions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
5. GC Tech Productions is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat client tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk GC Tech Productions, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op GC Tech Productions geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens client en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
7. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
8.Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg.
10. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als GC Tech Productions niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering
GC Tech Productions behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van GC Tech Productions kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient GC Tech Productions de annulering schriftelijk aan de client mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen
1. Alle geschillen tussen GC Tech Productions en client die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Limburg.
2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door client van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling
1. GC Tech Productions is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GC Tech Productions.


Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Partij 1
Partij 2